ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 569

 

Navigácia

NÁŠ ŠKOLSKÝ KLUB

Narodeniny a meniny deti z ŠKD

Materská škola

Vitajte na stránke materskej školy

Motto:

Povedz mi a ja zabudnem,                                                                                      
ukáž mi a ja si zapamätám,                                  
nechaj ma konať a ja pochopím.“


VÍZIA MATERSKEJ ŠKOLY

Postmoderná materská škola -  životné miesto dieťaťa, prostredie na získanie edukačne hodnotových skúseností.

HODNOTYpracovitosť, rozvaha, rovnosť všetkých, aktivita, akceptácia, motivácia, iniciatíva, istota, empatia, emocionalita, nadšenie, ochota, komunikácia, kooperácia

 

POSLANIE:

  • odovzdávať vedomosti, pripravovať na život v spoločnosti v súlade s  individuálnymi a vekovými osobitosťami,
  •  formovať postoje, viesť k dodržiavaniu etických a ľudských princípov,
  • utvarať predpoklady na ďalšie vzdelávanie rozvíjaním tvorivosti a predstáv v každodenných aktivitách,
  • skvalitňovať komunikatívne kompetencie detí
  • možnosť integrácie detí so ŠVVP v bežných triedach MŠ
  • krúžková činnosť SZUŠ
  • uplatňovať v práci metódy predčitateľskej gramotnosti, rozvíjať predškolskú výchovu v súlade s požiadavkami spoločnosti - spokojné deti, spokojní rodičia, spokojní zamestnanci materskej školy,
  • rozvíjať osobnosť dieťaťa, stimulovať rozvoj tvorivosti, využívať problémové učenie,
  • pedagogickú prácu zamerať na komplexný rozvoj dieťaťa s dôrazom na jeho prípravu do ZŠ,

 

KĽÚČOV0É OBLASTI MATERSKEJ ŠKOLY:

Environmentálna, regionálna a prosociálna výchova

 

Fotogaléria: